صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: مازیار حبیبی‌نیا

جانشین مدیر مسئول و سردبیر: امیرحسین رسائل

دبیر تحریریه: ایمان پاکنهاد

جامعه: نرگس جودکی، فاطمه علی‌اصغر
ادبیات: امیلی امرایی
مدیر فنی: حسام امامی
ویراستار: نوشین دیانتی

نشانی: کریمخان زند، بعد از خردمند شمالی، شماره‌ی ۴۳، واحد ۵

تلفن: ۸۸۳۱۰۹۷۵

Owner and editor-in-chief: Maziyar Habibinia

Deputy editor-in-chief: Amirhossein Rasael

Senior editor: Iman Paknahad

Society: Narges Joudaki (editor), Fatemeh Ali-Asghar

Content manager: Hessam Emami

Editor: Nooshin Dianati

Address:

۲۶, Kaman alley, Nelson Mandela Blvd, Tehran, Iran

Telephone: 0098-21-88797784-7